[1]
X. T. Nguyễn, T. N. H. Nguyễn, T. N. Phan, S. H. Nguyễn, và Đức H. Nguyễn, “Đánh giá kết quả triệt đốt cuồng nhĩ điển hình dựa trên ứng dụng phương pháp lập bản đồ giải phẫu điện học 3 chiều tại Bệnh viện tim Hà Nội”, VJCTS, vol 43, tr 205 - 211, tháng 9 2023.