[1]
H. D. Nguyễn, H. T. Hoàng, T. L. H. Nguyễn, và Q. N. Vũ, “Đánh giá thực trạng kê đơn trên bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp quản lý ngoại trú tại Bệnh viện tim Hà Nội”, VJCTS, vol 43, tr 224 - 231, tháng 9 2023.