[1]
C. H. Nguyễn, “Đánh giá kết quả dài hạn (sau 3 năm) bít thông liên thất phần quanh màng bằng Nid-Occlud Le VSD Coil qua đường ống thông tại Bệnh viện tim Hà Nội”, VJCTS, vol 43, tr 232 - 236, tháng 9 2023.