[1]
C. H. . Nguyễn, “Đánh giá kết quả dài hạn (sau 3 năm) bít thông liên thất phần quanh màng bằng dù bít ống động mạch (PDOI) qua da tại Bệnh viện tim Hà Nội”, VJCTS, vol 43, tr 237 - 241, tháng 9 2023.