[1]
M. H. Hà, V. T. Nguyễn, T. N. A. Võ, V. Hoàng, và S. H. Nguyễn, “Giảm áp thất trái ở bệnh nhân VA ECMO ”, VJCTS, vol 43, tr 242 - 251, tháng 9 2023.