[1]
T. T. Vũ, N. H. Phạm, và T. B. Y. Nguyễn, “Đánh giá thất phải trên siêu âm tim ở bệnh nhân tăng áp động mạch phổi nhóm I”, VJCTS, vol 43, tr 266 - 271, tháng 9 2023.