[1]
T. Đỗ Anh, T. Lê Thị, và T. Nguyễn Trần, “Kết quả phẫu thuật Rastelli điều trị bệnh teo phổi có thông liên thất”, VJCTS, vol 44, tr 26-32, tháng 11 2023.