[1]
N. Nguyễn Đỗ và Q. Đỗ Kim, “Điều trị biến chứng thứ phát cầu nối động - tĩnh mạch dùng chạy thận chu kì”, VJCTS, vol 44, tr 47-55, tháng 11 2023.