[1]
H. Định Nguyễn, H. T. Nguyễn, và N. M. Vương, “Xử trí phình động mạch chủ bụng vỡ có rối loạn huyết động, từ tiếp nhận đến hồi sức: Báo cáo trường hợp lâm sàng và tổng quan y văn”, VJCTS, vol 45, tr 5-18, tháng 2 2024.