[1]
A. T. Đỗ và T. T. Nguyễn, “Kết quả dài hạn phẫu thuật sử dụng 3 miếng vá điều trị bệnh hẹp trên van động mạch chủ”, VJCTS, vol 45, tr 19-23, tháng 2 2024.