[1]
A. T. Đỗ, B. P. Nguyễn, và T. T. Nguyễn, “Kết quả phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh tứ chứng fallot kèm bất thường động mạch vành”, VJCTS, vol 45, tr 24-28, tháng 2 2024.