[1]
T. M. Nguyễn, H. Ước Nguyễn, V. A. Doãn, và L. T. T. Nguyễn, “Kết quả trung hạn phẫu thuật chuyển vị động mạch điều trị bất thường Taussig - Bing tại Bệnh viện Nhi Trung ương”, VJCTS, vol 45, tr 29-37, tháng 2 2024.