[1]
T. T. H. Nguyễn, T. T. T. Nguyễn, và M. H. Phạm, “Đối chiếu kết quả khảo sát vòng van ba lá trên siêu âm tim 2D/3D qua thành ngực, qua thực quản với chụp cắt lớp vi tính ở bệnh nhân hở van ba lá nhiều”, VJCTS, vol 45, tr 38-47, tháng 2 2024.