[1]
N. H. Q. Nguyễn, T. Đức T. Lê, T. K. Huỳnh, T. H. Đỗ, và T. A. Võ, “Khảo sát đặc điểm mạch máu trên siêu âm trước và sau mổ tạo cầu nối động tĩnh mạch”, VJCTS, vol 45, tr 48-59, tháng 2 2024.