[1]
Q. T. Dương, B. L. Trần, H. D. Chiêm, và K. B. Nguyễn, “Kết quả ngắn hạn phẫu thuật xâm lấn tối thiểu sửa chữa triệt để tứ chứng fallot qua đường ngực bên dưới hố nách phải”, VJCTS, vol 45, tr 60-66, tháng 2 2024.