[1]
T. T. H. Nguyễn, V. H. Phạm, Q. C. Ngô, M. H. Phạm, V. G. Vũ, và T. P. Phan, “Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của hội chứng ngừng thở khi ngủ ở bệnh nhân suy tim”, VJCTS, vol 45, tr 74-81, tháng 2 2024.