[1]
D. K. Phan, T. K. Nguyễn, K. C. Lê, Đình L. H. Nguyễn, và Q. H. Phan, “Rò động mạch chủ - ống tiêu hóa thứ phát sau phẫu thuật thay ống ghép động mạch chủ bụng”, VJCTS, vol 46, tr 31 - 38, tháng 5 2024.