[1]
A. T. Đỗ và T. T. Nguyễn, “Kết quả phẫu thuật Konno cải tiến điều trị bệnh hẹp phức tạp dưới van động mạch chủ ở trẻ em”, VJCTS, vol 46, tr 39 - 43, tháng 5 2024.