[1]
A. T. Đỗ và T. T. Nguyễn, “Kết quả phẫu thuật một thì bệnh thông liên thất kèm hẹp eo động mạch chủ ở trẻ sơ sinh”, VJCTS, vol 46, tr 59 - 63, tháng 5 2024.