[1]
T. A. Phạm và T. T. Nguyễn, “Đánh giá hiệu quả điều trị hạ huyết áp của phenylephrine trong gây mê phẫu thuật tim có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể”, VJCTS, vol 46, tr 89 - 97, tháng 5 2024.