[1]
P. Q. . Đạt, D. Đức . Hùng, L. V. . Thắng, và V. C. . Hiếu, “Khối bất thường nhĩ phải: huyết khối hay u tim ?”, VJCTS, vol 17, tr 3-6, tháng 11 2020.