[1]
P. Q. . Đạt, D. Đức . Hùng, T. T. . Hương, và L. T. . Tùng, “Phình tiểu nhĩ trái khổng lồ bẩm sinh”, VJCTS, vol 17, tr 12-15, tháng 11 2020.