[1]
N. H. . Ước, “Ghép tim: thành tựu và tương lai ở việt nam”, VJCTS, vol 17, tr 44-50, tháng 11 2020.