[1]
P. H. . Lu và N. H. . Uoc, “PHẪU THUẬT THAY VAN HAI LÁ VỚI MỞ XƯƠNG ỨC TOÀN BỘ QUA ĐƯỜNG RẠCH DA TỐI THIỂU”, VJCTS, vol 3, tr 10-15, tháng 11 2020.