[1]
V. D. . Quyen, D. D. . Hoang, D. T. . Uyen, H. D. . Minh, và B. D. . Phu, “NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ TROPONIN-T HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT VAN TIM”, VJCTS, vol 3, tr 16-21, tháng 11 2020.