[1]
D. A. . Tien, N. T. . Thuy, N. C. . Huu, T. D. . Dai, và L. N. . Thanh, “ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG MẤT PROTEIN RUỘT SAU PHẪU THUẬT FONTAN VỚI PHƯƠNG PHÁP MỞ CỬA SỔ GIỮA ỐNG MẠCH NHÂN TẠO VÀ NHĨ PHẢI”, VJCTS, vol 3, tr 37-39, tháng 11 2020.