[1]
N. V. Tan và N. V. . Tri, “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TRÊN VÀ DƯỚI 65 TUỔI”, VJCTS, vol 3, tr 40-47, tháng 11 2020.