[1]
D. P. Hung, B. D. . Phu, H. M. Loi, L. T. . Khoan, và N. V. . Thanh, “VAI TRÒ CỦA CT-64 LÁT CẮT TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH TIM BẨM SINH”, VJCTS, vol 3, tr 53-59, tháng 11 2020.