[1]
T. V. . Tuan, “NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP DỊ DẠNG THÔNG ĐỘNG TĨNH MẠCH PHỔI Ở TRẺ EM”, VJCTS, vol 3, tr 60-62, tháng 11 2020.