[1]
V. M. . Tri và N. H. Nam, “Kết quả điều trị ngoại khoa dãn tĩnh mạch nông chi dưới mạn tính”, VJCTS, vol 28, tr 5-9, tháng 11 2020.