[1]
V. T. Chang, Đinh P. Thảo, N. T. . Thủy, và Đỗ A. Tiến, “ Đánh giá kết quả sau phẫu thuật vá thông liên nhĩ ở trẻ dưới 10kg tại Trung tâm tim mạch - Bệnh viện E”, VJCTS, vol 34, tr 20-29, tháng 10 2021.