[1]
N. V. Dũng, C. V. Sơn, và T. V. . Hòa, “ Khảo sát nhận thức, thái độ và xác định một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân người dân tộc thiểu số bị tăng huyết áp”, VJCTS, vol 35, tr 12-18, tháng 1 2022.