[1]
D. Q. Vinh, N. S. Hien, và T. H. Tuan, “Nhận xét kết quả thay van hai lá và động mạch chủ cơ học ở trẻ em tại Bệnh viện Tim Hà Nội”, VJCTS, vol 35, tr 26-33, tháng 1 2022.