[1]
T. T. Hoa, N. V. Thuc, H. M. Huong, V. T. N. Anh, D. X. Dung, và D. H. Nam, “Đánh giá kết quả của kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể phương thức động – tĩnh mạch (v-a ecmo) ở bệnh nhân sốc tim”, VJCTS, vol 35, tr 165-175, tháng 1 2022.