[1]
H. M. Sâm, H. T. . Anh, Ứng T. . Trí, và N. T. Thủy, “Phẫu thuật thay đoạn mạch nhân tạo trong điều trị ung thư phần mềm chi dưới: Nhân một trường hợp và nhìn lại Y văn”, VJCTS, vol 37, tr 5-11, tháng 4 2022.