[1]
H. M. Sam, H. T. . Anh, U. T. Tri, và N. T. Thuy, “Phẫu thuật thay đoạn mạch nhân tạo trong điều trị ung thư phần mềm chi dưới: Nhân một trường hợp và nhìn lại Y văn”, VJCTS, vol 37, tr 5-11, tháng 4 2022.