[1]
L. T. Bao, D. A. Tien, và N. T. Thuy, “Bất thường kết nối tĩnh mạch phổi bán phần bên trái với tĩnh mạch vô danh: Nhân một trường hợp lâm sàng và nhìn lại Y văn”, VJCTS, vol 37, tr 12-17, tháng 4 2022.