[1]
L. T. Bảo, Đỗ A. Tiến, và N. T. Thủy, “Bất thường kết nối tĩnh mạch phổi bán phần bên trái với tĩnh mạch vô danh: Nhân một trường hợp lâm sàng và nhìn lại Y văn”, VJCTS, vol 37, tr 12-17, tháng 4 2022.