[1]
V. H. Dũng, “Đặc điểm và kết quả phẫu thuật sửa chữa vỡ thất trái sau thay van hai lá”, VJCTS, vol 37, tr 18-23, tháng 4 2022.