[1]
Đoàn V. . Nghĩa, N. C. Hựu, và N. T. Thủy, “Kết quả phẫu thuật thay lại van hai lá tại Trung tâm tim mạch bệnh viện E”, VJCTS, vol 37, tr 34-45, tháng 4 2022.