[1]
P. S. . Hiệp, L. T. . Dũng, N. T. Hiền, T. T. Thiết, T. K. Minh, và Q. Đỗ M. Khanh, “Nội soi lồng ngực một lỗ qua đường vào dưới mũi ức cắt kén khí hai bên - Báo cáo ca lâm sàng và nhìn lại y văn”, VJCTS, vol 37, tr 46-57, tháng 4 2022.