[1]
P. T. Sơn và N. V. . Thanh, “Đặc điểm và một số yếu tố ảnh hưởng đến rối loạn nhịp thất trước và sau phẫu thuật cầu nối chủ vành”, VJCTS, vol 37, tr 58-68, tháng 4 2022.