[1]
P. T. Son và N. V. Thanh, “Đặc điểm và một số yếu tố ảnh hưởng đến rối loạn nhịp thất trước và sau phẫu thuật cầu nối chủ vành”, VJCTS, vol 37, tr 58-68, tháng 4 2022.