[1]
V. H. Dũng, “Cải tiến phẫu thuật Bentall giúp cải thiện chảy máu sau mổ và tỷ lệ sống còn trung hạn”, VJCTS, vol 37, tr 69-77, tháng 4 2022.