[1]
N. S. . Hien, “Kết quả phẫu thuật sửa toàn bộ kệnh nhĩ thất toàn phần tại Bệnh viện Tim Hà Nội”, VJCTS, vol 39, tr 37-46, tháng 10 2022.