[1]
N. T. . Thuy, T. D. Dai, B. Q. Huy, D. H. Son, và N. C. Huu, “Bít vỡ phình xoang Valsva vành phải vào buồng nhĩ phải bằng dụng cụ qua đường ống thông tại Bệnh viện E”, VJCTS, vol 39, tr 47-56, tháng 10 2022.