[1]
N. M. Thanh, N. T. Thuy, P. V. . Long, và N. T. Binh, “Đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu thuật tim hở ít xâm lấn có nội soi hỗ trợ thay van hai lá tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E”, VJCTS, vol 39, tr 57-65, tháng 10 2022.