[1]
P. D. Thanh, N. T. T. Cuc, N. T. Thuy, và P. T. K. Lan, “Thực trạng tuân thủ điều trị tăng huyết áp tại bệnh viện E”, VJCTS, vol 39, tr 75-81, tháng 10 2022.