[1]
N. T. Thuy, D. H. Son, và N. C. Huu, “Kết quả phẫu thuật Cox-Maze IV điều trị rung nhĩ kèm bệnh lý van tim tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E”, VJCTS, vol 39, tr 82-89, tháng 10 2022.