[1]
N. D. Hoan và N. T. Thuy, “Đánh giá mối liên quan giữa mức độ tuần hoàn bàng hệ động mạch vành với một số biến cố tim mạch ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành”, VJCTS, vol 39, tr 90-100, tháng 10 2022.