[1]
N. T. Thuy, N. P. Thao, và N. T. Thu, “Đánh giá điều trị viêm xương ức bằng hệ thống áp lực âm (VAC) tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E”, VJCTS, vol 39, tr 101-106, tháng 10 2022.