[1]
N. T. Thủy, H. V. . Trung, và N. C. Hựu, “Phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý van ba lá tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E”, VJCTS, vol 39, tr 107-121, tháng 10 2022.