[1]
V. H. Dũng, P. T. Bình, N. T. . Hòa, và B. M. . Trạng, “Báo cáo trường hợp bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn cả hai thất đi kèm cầu cơ”, VJCTS, vol 39, tr 122-125, tháng 10 2022.