[1]
V. H. Dung, P. T. Binh, N. T. Hoa, và B. M. Trang, “Báo cáo trường hợp bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn cả hai thất đi kèm cầu cơ”, VJCTS, vol 39, tr 122-125, tháng 10 2022.